Reklamácie

Každú jednu reklamáciu posudzujeme individuálne a usilujeme sa ju vybaviť v čo najkratšom čase. Pripravili sme pre vás podrobný reklamačný poriadok, v ktorom vám vysvetlíme na čo máte nárok v prípadne vadného tovaru a ako máte v takom prípade postupovať.

Vrátenie tovaru

 1. Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď vy alebo vami určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezmete tovar, alebo prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný (ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene); alebo prevezmete posledný diel alebo kus (ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov).
 3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu Kollárová 941/38, 90801 Kúty, Slovensko, email: [email protected]. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete na stiahnutie tu alebo ho môžete vyplniť online v spodnej časti tejto stránky.
 4. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 5. Budeme radi, ak nás o zamýšľanom odstúpení od zmluvy informujete aj vopred telefonicky na čísle +421 949 207 772.
 6. Po odstúpení od zmluvy vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy (najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k vám). Lehota na vrátenie platieb je 14 dní od uplatnenia práva na odstúpenie, nie sme však povinní vrátiť vám platbu za tovar skôr ako nám bude doručený zakúpený tovar, prípadne ako nám bude preukázané, že tovar bol zaslaný na našu adresu. Úhrada platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, môžeme sa však dohodnúť aj inak (bez účtovania ďalších poplatkov).
 7. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy.
 8. Ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi nami a Vami uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu vášho práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a ste povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.
 9. Máte právo tovar rozbaliť a odskúšať, aby ste zistili jeho povahu, vlastnosti a funkčnosť. Prosím zoberte však na vedomie, že možnosť odstúpiť od zmluvy by nemala slúžiť na bezplatné používanie resp. zapožičanie tovaru. Preto by mal byť vrátený tovar nepoškodený, čistý, kompletný a pokiaľ možno, aj v pôvodnom obale. Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 10. Vrátenie tovaru nie je možné v prípade a) tovaru zhotoveného podľa vašich osobitných požiadaviek, resp. tovaru vyrobeného na mieru; b) tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze; alebo c) tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 11. Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na výnimky počínajúc tovarom ktorého otvorenie, prípadne kontaminácia otvorením má za následok poškodenie a tým znehodnotenie daného tovaru.

Podnety a sťažnosti, alternatívne riešenie sporov

 1. Ak sa domnievate, že sme porušili vaše práva, máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu poštou alebo emailom na adrese adresu Kollárová 941/38, 90801 Kúty, Slovensko, email: [email protected].
 2. Ak na túto žiadosť odpovieme zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovieme v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/). Máte právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obrátite. Na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu môžete použiť aj platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Reklamačný formulár

  Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania